04588 Servo mounting set JR/Futaba HV, LOGO XXtreme